پایتون قابل تبدیل

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
public protocol PythonConvertible

یک نوع که مقادیر می تواند تبدیل به یک PythonObject .