PythonConvertible

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
public protocol PythonConvertible

Một loại có giá trị có thể được chuyển đổi sang một PythonObject .