หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การทำงานร่วมกันของ Python

ดูใน TensorFlow.org เรียกใช้ใน Google Colab ดูแหล่งที่มาบน GitHub

Swift For TensorFlow รองรับการทำงานร่วมกันของ Python

คุณสามารถนำเข้าโมดูล Python จาก Swift เรียกฟังก์ชัน Python และแปลงค่าระหว่าง Swift และ Python

import PythonKit
print(Python.version)
3.6.9 (default, Jul 17 2020, 12:50:27) 
[GCC 8.4.0]

การตั้งค่าเวอร์ชัน Python

ตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณ import Python Swift จะค้นหาเส้นทางไลบรารีระบบสำหรับ Python เวอร์ชันล่าสุดที่ติดตั้ง ที่จะใช้ติดตั้งหลามเฉพาะตั้ง PYTHON_LIBRARY ตัวแปรสภาพแวดล้อมไป libpython ที่ใช้ร่วมกันห้องสมุดให้บริการโดยการติดตั้ง ตัวอย่างเช่น:

export PYTHON_LIBRARY="~/anaconda3/lib/libpython3.7m.so"

ชื่อไฟล์ที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและแพลตฟอร์ม Python

หรือคุณสามารถตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม PYTHON_VERSION ซึ่งสั่งให้ Swift ค้นหาเส้นทางไลบรารีระบบสำหรับเวอร์ชัน Python ที่ตรงกัน โปรดทราบว่า PYTHON_LIBRARY มีความสำคัญเหนือกว่า PYTHON_VERSION

ในโค้ดคุณยังสามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน PythonLibrary.useVersion ซึ่งเทียบเท่ากับการตั้งค่า PYTHON_VERSION

// PythonLibrary.useVersion(2)
// PythonLibrary.useVersion(3, 7)

หมายเหตุ: คุณควรเรียกใช้ PythonLibrary.useVersion ทันทีหลังจาก import Python ก่อนที่จะเรียกรหัส Python ใด ๆ ไม่สามารถใช้เพื่อสลับเวอร์ชัน Python แบบไดนามิก

ตั้งค่า PYTHON_LOADER_LOGGING=1 เพื่อดู เอาต์พุตการดีบักสำหรับการโหลดไลบรารี Python

พื้นฐาน

ใน Swift PythonObject แสดงถึงวัตถุจาก Python Python API ทั้งหมดใช้และส่งคืนอินสแตนซ์ PythonObject

ประเภทพื้นฐานใน Swift (เช่นตัวเลขและอาร์เรย์) สามารถแปลงเป็น PythonObject ได้ ในบางกรณี (สำหรับตัวอักษรและฟังก์ชันที่ใช้อาร์กิวเมนต์ PythonConvertible ) การแปลงจะเกิดขึ้นโดยปริยาย ในการร่ายค่า Swift ให้กับ PythonObject อย่างชัดเจนให้ใช้ PythonObject initializer

PythonObject กำหนดการดำเนินการมาตรฐานหลายอย่างรวมถึงการดำเนินการที่เป็นตัวเลขการสร้างดัชนีและการทำซ้ำ

// Convert standard Swift types to Python.
let pythonInt: PythonObject = 1
let pythonFloat: PythonObject = 3.0
let pythonString: PythonObject = "Hello Python!"
let pythonRange: PythonObject = PythonObject(5..<10)
let pythonArray: PythonObject = [1, 2, 3, 4]
let pythonDict: PythonObject = ["foo": [0], "bar": [1, 2, 3]]

// Perform standard operations on Python objects.
print(pythonInt + pythonFloat)
print(pythonString[0..<6])
print(pythonRange)
print(pythonArray[2])
print(pythonDict["bar"])
4.0
Hello 
slice(5, 10, None)
3
[1, 2, 3]

// Convert Python objects back to Swift.
let int = Int(pythonInt)!
let float = Float(pythonFloat)!
let string = String(pythonString)!
let range = Range<Int>(pythonRange)!
let array: [Int] = Array(pythonArray)!
let dict: [String: [Int]] = Dictionary(pythonDict)!

// Perform standard operations.
// Outputs are the same as Python!
print(Float(int) + float)
print(string.prefix(6))
print(range)
print(array[2])
print(dict["bar"]!)
4.0
Hello 
5..<10
3
[1, 2, 3]

PythonObject กำหนดความสอดคล้องกับโปรโตคอล Swift มาตรฐานมากมาย:

 • Equatable
 • Comparable
 • Hashable
 • SignedNumeric
 • Strideable
 • MutableCollection
 • โปรโตคอล ExpressibleBy_Literal

โปรดทราบว่าความสอดคล้องเหล่านี้ไม่ใช่ประเภทที่ปลอดภัย: การขัดข้องจะเกิดขึ้นหากคุณพยายามใช้ฟังก์ชันโปรโตคอลจากอินสแตนซ์ PythonObject เข้ากันไม่ได้

let one: PythonObject = 1
print(one == one)
print(one < one)
print(one + one)

let array: PythonObject = [1, 2, 3]
for (i, x) in array.enumerated() {
 print(i, x)
}
true
false
2
0 1
1 2
2 3

ในการแปลงทูเปิลจาก Python เป็น Swift คุณต้องทราบความเป็นจริงของทูเพิลอย่างคงที่

เรียกหนึ่งในวิธีการอินสแตนซ์ต่อไปนี้:

 • PythonObject.tuple2
 • PythonObject.tuple3
 • PythonObject.tuple4
let pythonTuple = Python.tuple([1, 2, 3])
print(pythonTuple, Python.len(pythonTuple))

// Convert to Swift.
let tuple = pythonTuple.tuple3
print(tuple)
(1, 2, 3) 3
(1, 2, 3)

ตัว Python

เข้าถึง Python builtins ผ่านอินเทอร์เฟซ Python ส่วนกลาง

// `Python.builtins` is a dictionary of all Python builtins.
_ = Python.builtins

// Try some Python builtins.
print(Python.type(1))
print(Python.len([1, 2, 3]))
print(Python.sum([1, 2, 3]))
<class 'int'>
3
6

การนำเข้าโมดูล Python

ใช้ Python.import เพื่อนำเข้าโมดูล Python ทำงานเหมือนกับคีย์เวิร์ด import ใน Python

let np = Python.import("numpy")
print(np)
let zeros = np.ones([2, 3])
print(zeros)
<module 'numpy' from '/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/numpy/__init__.py'>
[[1. 1. 1.]
 [1. 1. 1.]]

ใช้ฟังก์ชันการขว้างปา Python.attemptImport เพื่อดำเนินการนำเข้าอย่างปลอดภัย

let maybeModule = try? Python.attemptImport("nonexistent_module")
print(maybeModule)
nil

การแปลงด้วย numpy.ndarray

ประเภท Swift ต่อไปนี้สามารถแปลงเป็นและจาก numpy.ndarray :

 • Array<Element>
 • ShapedArray<Scalar>
 • Tensor<Scalar>

การแปลงจะสำเร็จก็ต่อเมื่อ dtype ของ numpy.ndarray เข้ากันได้กับประเภทพารามิเตอร์ทั่วไปของ Element หรือ Scalar

สำหรับ Array การแปลงจาก numpy จะทำได้ก็ต่อเมื่อ numpy.ndarray เป็น 1-D

import TensorFlow

let numpyArray = np.ones([4], dtype: np.float32)
print("Swift type:", type(of: numpyArray))
print("Python type:", Python.type(numpyArray))
print(numpyArray.shape)
Swift type: PythonObject
Python type: <class 'numpy.ndarray'>
(4,)

// Examples of converting `numpy.ndarray` to Swift types.
let array: [Float] = Array(numpy: numpyArray)!
let shapedArray = ShapedArray<Float>(numpy: numpyArray)!
let tensor = Tensor<Float>(numpy: numpyArray)!

// Examples of converting Swift types to `numpy.ndarray`.
print(array.makeNumpyArray())
print(shapedArray.makeNumpyArray())
print(tensor.makeNumpyArray())

// Examples with different dtypes.
let doubleArray: [Double] = Array(numpy: np.ones([3], dtype: np.float))!
let intTensor = Tensor<Int32>(numpy: np.ones([2, 3], dtype: np.int32))!
[1. 1. 1. 1.]
[1. 1. 1. 1.]
[1. 1. 1. 1.]

การแสดงภาพ

คุณสามารถแสดงภาพในบรรทัดโดยใช้ matplotlib เช่นเดียวกับในสมุดบันทึก Python

// This cell is here to display plots inside a Jupyter Notebook.
// Do not copy it into another environment.
%include "EnableIPythonDisplay.swift"
IPythonDisplay.shell.enable_matplotlib("inline")
('inline', 'module://ipykernel.pylab.backend_inline')

let np = Python.import("numpy")
let plt = Python.import("matplotlib.pyplot")

let time = np.arange(0, 10, 0.01)
let amplitude = np.exp(-0.1 * time)
let position = amplitude * np.sin(3 * time)

plt.figure(figsize: [15, 10])

plt.plot(time, position)
plt.plot(time, amplitude)
plt.plot(time, -amplitude)

plt.xlabel("Time (s)")
plt.ylabel("Position (m)")
plt.title("Oscillations")

plt.show()

png

None