dòng chảy căng:: ôi:: cơ bụng

#include <math_ops.h>

Tính giá trị tuyệt đối của tensor.

Bản tóm tắt

Cho một tensor x , thao tác này trả về một tensor chứa giá trị tuyệt đối của mỗi phần tử trong x . Ví dụ: nếu x là phần tử đầu vào và y là phần tử đầu ra, thao tác này sẽ tính \(y = |x|\).

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Abs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

cơ bụng

 Abs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const