dòng chảy căng:: ôi:: Tích lũyÁp dụngGradient

#include <data_flow_ops.h>

Áp dụng một gradient cho một bộ tích lũy nhất định.

Bản tóm tắt

Không thêm nếu local_step nhỏ hơn Global_step của bộ tích lũy.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tay cầm: Tay cầm của một bộ tích lũy.
  • local_step: Giá trị local_step mà tại đó độ dốc được tính toán.
  • gradient: Một tensor của gradient được tích lũy.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

AccumulatorApplyGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input local_step, :: tensorflow::Input gradient)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Tích lũyÁp dụngGradient

 AccumulatorApplyGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input local_step,
  ::tensorflow::Input gradient
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const