dòng chảy căng:: ôi:: thêmN

#include <math_ops.h>

Thêm tất cả phần tử tensor đầu vào một cách khôn ngoan.

Bản tóm tắt

Đầu vào phải có cùng kích thước và hình dạng.

  x = [9, 7, 10]
  tf.math.add_n(x) ==> 26
  

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

AddN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

Thuộc tính công khai

operation
sum

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Tổng

::tensorflow::Output sum

Chức năng công cộng

thêmN

 AddN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 
,

dòng chảy căng:: ôi:: thêmN

#include <math_ops.h>

Thêm tất cả phần tử tensor đầu vào một cách khôn ngoan.

Bản tóm tắt

Đầu vào phải có cùng kích thước và hình dạng.

  x = [9, 7, 10]
  tf.math.add_n(x) ==> 26
  

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

AddN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

Thuộc tính công khai

operation
sum

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Tổng

::tensorflow::Output sum

Chức năng công cộng

thêmN

 AddN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const