dòng chảy căng:: ôi:: Atan2

#include <math_ops.h>

Tính arctang của y/x theo phần tử, tôn trọng dấu của các đối số.

Bản tóm tắt

Đây là góc ( [-, ] ) sao cho [ x = r() ] và [ y = r() ] trong đó (r = (x^2 + y^2) ).

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Atan2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input y, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Atan2

 Atan2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input y,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const