dòng chảy căng:: ôi:: Kiểm tra số

#include <array_ops.h>

Kiểm tra tensor để tìm giá trị NaN và Inf.

Bản tóm tắt

Khi chạy, sẽ báo lỗi InvalidArgument nếu tensor có bất kỳ giá trị nào không phải là số (NaN) hoặc vô cực (Inf). Ngược lại, chuyển tensor nguyên trạng.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • message: Tiền tố của thông báo lỗi.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

CheckNumerics (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor, StringPiece message)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Kiểm tra số

 CheckNumerics(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor,
  StringPiece message
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const