dòng chảy căng:: ôi:: Conj

#include <math_ops.h>

Trả về liên hợp phức của một số phức.

Bản tóm tắt

Với input tensor của các số phức, thao tác này trả về một tenxơ của các số phức là liên hợp phức của mỗi phần tử trong input . Các số phức được input phải có dạng \(a + bj\), trong đó a là phần thực và b là phần ảo.

Liên hợp phức được trả về bởi phép toán này có dạng \(a - bj\).

Ví dụ:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.conj(input) ==> [-2.25 - 4.75j, 3.25 - 5.75j]

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Conj (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Conj

 Conj(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const