dòng chảy căng:: ôi:: liên hợpchuyển vị

#include <array_ops.h>

Xáo trộn các kích thước của x theo một hoán vị và liên hợp kết quả.

Bản tóm tắt

Đầu ra y có cùng thứ hạng với x . Hình dạng của xy thỏa mãn: y.shape[i] == x.shape[perm[i]] for i in [0, 1, ..., rank(x) - 1] y[i,j,k,...,s,t,u] == conj(x[perm[i], perm[j], perm[k],...,perm[s], perm[t], perm[u]])

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

ConjugateTranspose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input perm)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

liên hợpchuyển vị

 ConjugateTranspose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input perm
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const