dòng chảy căng:: ôi:: Trình kích hoạt điều khiển

#include <control_flow_ops.h>

Không lam gi cả.

Bản tóm tắt

Phục vụ như một kích hoạt điều khiển để lập kế hoạch.

Chỉ hữu ích như một phần giữ chỗ cho các cạnh điều khiển.

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

ControlTrigger (const :: tensorflow::Scope & scope)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Trình kích hoạt điều khiển

 ControlTrigger(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const