dòng chảy căng:: ôi:: Đi qua

#include <math_ops.h>

Tính tích chéo theo cặp.

Bản tóm tắt

ab phải có hình dạng giống nhau; chúng có thể là vectơ 3 phần tử đơn giản hoặc bất kỳ hình dạng nào có chiều trong cùng là 3. Trong trường hợp sau, mỗi cặp vectơ 3 phần tử tương ứng được nhân chéo độc lập.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • a: Một tensor chứa vectơ 3 phần tử.
  • b: Một tensor khác, cùng loại và hình dạng như a .

Trả về:

  • Output : Tích chéo từng cặp của các vectơ trong ab .

Hàm tạo và hàm hủy

Cross (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b)

Thuộc tính công khai

operation
product

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

sản phẩm

::tensorflow::Output product

Chức năng công cộng

Đi qua

 Cross(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input b
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const