dòng chảy căng:: ôi:: Gỡ lỗiGradientRefIdentity

#include <array_ops.h>

Tùy chọn nhận dạng để gỡ lỗi độ dốc.

Bản tóm tắt

Hoạt động này bị ẩn khỏi công chúng trong Python. Nó được TensorFlow Debugger sử dụng để đăng ký các tensor gradient nhằm gỡ lỗi gradient. Op này hoạt động trên các tensor kiểu tham chiếu.

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

DebugGradientRefIdentity (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Gỡ lỗiGradientRefIdentity

 DebugGradientRefIdentity(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const