dòng chảy căng:: ôi:: Giải mãBase64

#include <string_ops.h>

Giải mã các chuỗi được mã hóa base64 an toàn trên web.

Bản tóm tắt

Đầu vào có thể có hoặc không có phần đệm ở cuối. Xem EncodeBase64 để biết phần đệm. Web-safe có nghĩa là đầu vào phải sử dụng - và _ thay vì + và /.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • đầu vào: chuỗi Base64 để giải mã.

Trả về:

  • Output : Chuỗi được giải mã.

Hàm tạo và hàm hủy

DecodeBase64 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Giải mãBase64

 DecodeBase64(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const