dòng chảy căng:: ôi:: Sao chép sâu

#include <array_ops.h>

Tạo một bản sao của x .

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • x: Tenxor nguồn loại T .

Trả về:

  • Output : y: Một Tensor loại T . Một bản sao của x . Đảm bảo rằng y không phải là bí danh của x .

Hàm tạo và hàm hủy

DeepCopy (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Sao chép sâu

 DeepCopy(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const