dòng chảy căng:: ôi:: Dilation2DBackpropĐầu vào

#include <nn_ops.h>

Tính toán độ dốc của độ giãn nở 2-D hình thái đối với đầu vào.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: 4-D với hình dạng [batch, in_height, in_width, depth] .
 • bộ lọc: 3-D với hình dạng [filter_height, filter_width, depth] .
 • out_backprop: 4-D với hình dạng [batch, out_height, out_width, depth] .
 • bước tiến: 1-D có chiều dài 4. Bước tiến của cửa sổ trượt cho từng chiều của tensor đầu vào. Phải là: [1, stride_height, stride_width, 1] .
 • tỷ lệ: 1-D có chiều dài 4. Bước đầu vào cho sự giãn nở hình thái động mạch. Phải là: [1, rate_height, rate_width, 1] .
 • phần đệm: Loại thuật toán đệm sẽ sử dụng.

Trả về:

 • Output : 4-D với hình dạng [batch, in_height, in_width, depth] .

Hàm tạo và hàm hủy

Dilation2DBackpropInput (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, const gtl::ArraySlice< int > & rates, StringPiece padding)

Thuộc tính công khai

in_backprop
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

in_backprop

::tensorflow::Output in_backprop

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Dilation2DBackpropĐầu vào

 Dilation2DBackpropInput(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 const gtl::ArraySlice< int > & rates,
 StringPiece padding
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const