dòng chảy căng:: ôi:: Sự giãn nở2D

#include <nn_ops.h>

Tính toán độ giãn nở thang độ xám của input 4-D và bộ filter 3-D.

Bản tóm tắt

Tenxor input có hình dạng [batch, in_height, in_width, depth] và tensor filter có hình dạng [filter_height, filter_width, depth] , tức là mỗi kênh đầu vào được xử lý độc lập với các kênh khác với chức năng cấu trúc riêng. Tenxor output có hình dạng [batch, out_height, out_width, depth] . Kích thước không gian của tensor đầu ra phụ thuộc vào thuật toán padding . Chúng tôi hiện chỉ hỗ trợ data_format "NHWC" mặc định.

Cụ thể, độ giãn nở 2-D hình thái thang độ xám là mối tương quan tổng tối đa (để nhất quán với conv2d , chúng tôi sử dụng các bộ lọc không được phản chiếu):

output[b, y, x, c] =
  max_{dy, dx} input[b,
           strides[1] * y + rates[1] * dy,
           strides[2] * x + rates[2] * dx,
           c] +
        filter[dy, dx, c]

Max-pooling là trường hợp đặc biệt khi bộ lọc có kích thước bằng kích thước kernel gộp và chứa tất cả các số 0.

Lưu ý về tính đối ngẫu: Độ giãn của input bởi filter bằng với sự phủ định sự xói mòn của -input bởi filter phản ánh.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: 4-D với hình dạng [batch, in_height, in_width, depth] .
 • bộ lọc: 3-D với hình dạng [filter_height, filter_width, depth] .
 • bước tiến: Bước tiến của cửa sổ trượt cho từng chiều của tensor đầu vào. Phải là: [1, stride_height, stride_width, 1] .
 • tốc độ: Bước đầu vào cho sự giãn nở hình thái động mạch. Phải là: [1, rate_height, rate_width, 1] .
 • phần đệm: Loại thuật toán đệm sẽ sử dụng.

Trả về:

 • Output : 4-D với hình dạng [batch, out_height, out_width, depth] .

Hàm tạo và hàm hủy

Dilation2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, const gtl::ArraySlice< int > & rates, StringPiece padding)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Sự giãn nở2D

 Dilation2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 const gtl::ArraySlice< int > & rates,
 StringPiece padding
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const