dòng chảy căng:: ôi:: DynamicStitch

#include <data_flow_ops.h>

xen kẽ các giá trị từ tensor data vào một tensor duy nhất.

Bản tóm tắt

Xây dựng một tensor hợp nhất sao cho

  merged[indices[m][i, ..., j], ...] = data[m][i, ..., j, ...]

Ví dụ: nếu mỗi indices[m] là vô hướng hoặc vectơ, chúng ta có

  # Scalar indices:
  merged[indices[m], ...] = data[m][...]

  # Vector indices:
  merged[indices[m][i], ...] = data[m][i, ...]

Mỗi data[i].shape phải bắt đầu bằng indices[i].shape và phần còn lại của data[i].shape phải không đổi wrt i . Nghĩa là, chúng ta phải có data[i].shape = indices[i].shape + constant . Xét về constant này, hình dạng đầu ra là

merged.shape = [max(indices)] + constant

Các giá trị được hợp nhất theo thứ tự, vì vậy nếu một chỉ mục xuất hiện trong cả hai indices[m][i]indices[n][j] cho (m,i) < (n,j) thì data[n][j] sẽ xuất hiện trong kết quả được hợp nhất. Nếu bạn không cần sự đảm bảo này, ParallelDynamicStitch có thể hoạt động tốt hơn trên một số thiết bị.

Ví dụ:

  indices[0] = 6
  indices[1] = [4, 1]
  indices[2] = [[5, 2], [0, 3]]
  data[0] = [61, 62]
  data[1] = [[41, 42], [11, 12]]
  data[2] = [[[51, 52], [21, 22]], [[1, 2], [31, 32]]]
  merged = [[1, 2], [11, 12], [21, 22], [31, 32], [41, 42],
       [51, 52], [61, 62]]

Phương pháp này có thể được sử dụng để hợp nhất các phân vùng được tạo bởi dynamic_partition như minh họa trong ví dụ sau:

  # Apply function (increments x_i) on elements for which a certain condition
  # apply (x_i != -1 in this example).
  x=tf.constant([0.1, -1., 5.2, 4.3, -1., 7.4])
  condition_mask=tf.not_equal(x,tf.constant(-1.))
  partitioned_data = tf.dynamic_partition(
    x, tf.cast(condition_mask, tf.int32) , 2)
  partitioned_data[1] = partitioned_data[1] + 1.0
  condition_indices = tf.dynamic_partition(
    tf.range(tf.shape(x)[0]), tf.cast(condition_mask, tf.int32) , 2)
  x = tf.dynamic_stitch(condition_indices, partitioned_data)
  # Here x=[1.1, -1., 6.2, 5.3, -1, 8.4], the -1. values remain
  # unchanged.

Tranh luận:

Trả về:

 • Output : Tenxơ đã hợp nhất.

Hàm tạo và hàm hủy

DynamicStitch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList indices, :: tensorflow::InputList data)

Thuộc tính công khai

merged
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

sáp nhập

::tensorflow::Output merged

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

DynamicStitch

 DynamicStitch(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList indices,
 ::tensorflow::InputList data
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const