dòng chảy căng:: ôi:: Elu

#include <nn_ops.h>

Tính tuyến tính hàm mũ: exp(features) - 1 nếu < 0, features khác.

Bản tóm tắt

Xem Học mạng sâu nhanh và chính xác theo đơn vị tuyến tính hàm mũ (ELU)

Tranh luận:

Trả về:

  • Output : Tenxor kích hoạt.

Hàm tạo và hàm hủy

Elu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

Thuộc tính công khai

activations
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

kích hoạt

::tensorflow::Output activations

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Elu

 Elu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const