dòng chảy căng:: ôi:: Điểm kinh nghiệm

#include <math_ops.h>

Tính số mũ của x theo phần tử.

Bản tóm tắt

\(y = e^x\).

Hàm này tính toán số mũ của mọi phần tử trong tensor đầu vào. tức là exp(x) hoặc e^(x) , trong đó x là tensor đầu vào. e biểu thị số Euler và xấp xỉ bằng 2,718281. Đầu ra là dương đối với bất kỳ đầu vào thực nào.

 x = tf.constant(2.0)
 tf.math.exp(x) ==> 7.389056

 x = tf.constant([2.0, 8.0])
 tf.math.exp(x) ==> array([7.389056, 2980.958], dtype=float32)
 

Đối với số phức, giá trị hàm mũ được tính như sau:

 e^(x+iy) = e^x * e^iy = e^x * (cos y + i sin y)
 

Hãy xem số phức 1+1j làm ví dụ. e^1 * (cos 1 + i sin 1) = 2,7182818284590 * (0,54030230586+0,8414709848j)

 x = tf.constant(1 + 1j)
 tf.math.exp(x) ==> 1.4686939399158851+2.2873552871788423j
 

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Exp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Điểm kinh nghiệm

 Exp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const