dòng chảy căng:: ôi:: Expm1

#include <math_ops.h>

Tính exp(x) - 1 phần tử.

Bản tóm tắt

tức là exp(x) - 1 hoặc e^(x) - 1 , trong đó x là tensor đầu vào. e biểu thị số Euler và xấp xỉ bằng 2,718281.

  x = tf.constant(2.0)
  tf.math.expm1(x) ==> 6.389056

  x = tf.constant([2.0, 8.0])
  tf.math.expm1(x) ==> array([6.389056, 2979.958], dtype=float32)

  x = tf.constant(1 + 1j)
  tf.math.expm1(x) ==> (0.46869393991588515+2.2873552871788423j)
  

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Expm1 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Expm1

 Expm1(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const