dòng chảy căng:: ôi:: Sự thật

#include <user_ops.h>

Đưa ra một thực tế về giai thừa.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

Trả về:

  • Output : Tenxơ thực tế.

Hàm tạo và hàm hủy

Fact (const :: tensorflow::Scope & scope)

Thuộc tính công khai

fact
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

sự thật

::tensorflow::Output fact

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Sự thật

 Fact(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const