dòng chảy căng:: ôi:: FusedPadConv2D

#include <nn_ops.h>

Thực hiện phần đệm như một phần tiền xử lý trong quá trình tích chập.

Bản tóm tắt

Tương tự như FusedResizeAndPadConv2d, op này cho phép triển khai được tối ưu hóa trong đó giai đoạn chuyển đổi phần đệm không gian được hợp nhất với tra cứu im2col, nhưng trong trường hợp này không cần lọc song tuyến tính để thay đổi kích thước. Việc hợp nhất phần đệm giúp ngăn chặn nhu cầu ghi ra các kết quả trung gian dưới dạng toàn bộ tensor, giảm áp lực bộ nhớ và chúng ta có thể đạt được một số mức tăng về độ trễ bằng cách hợp nhất các phép tính chuyển đổi. Thuộc tính data_format cho Conv2D không được op này hỗ trợ và thay vào đó, thứ tự 'NHWC' được sử dụng. Trong nội bộ, op này sử dụng một bộ đệm đầu cho mỗi biểu đồ, có nghĩa là nó sẽ chặn nếu nhiều phiên bản đang chạy song song. Điều này là do toán tử này chủ yếu là sự tối ưu hóa để giảm thiểu việc sử dụng bộ nhớ.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: 4-D với hình dạng [batch, in_height, in_width, in_channels] .
 • phần đệm: Ma trận hai cột chỉ định kích thước phần đệm. Số lượng hàng phải giống với thứ hạng của input .
 • bộ lọc: 4-D có hình dạng [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] .
 • bước tiến: 1-D có chiều dài 4. Bước tiến của cửa sổ trượt cho từng chiều của input . Phải theo cùng thứ tự với kích thước được chỉ định bằng định dạng.
 • phần đệm: Loại thuật toán đệm sẽ sử dụng.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

FusedPadConv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input paddings, :: tensorflow::Input filter, StringPiece mode, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

FusedPadConv2D

 FusedPadConv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input paddings,
 ::tensorflow::Input filter,
 StringPiece mode,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const