dòng chảy căng:: ôi:: GetSessionHandle

#include <data_flow_ops.h>

Lưu trữ tensor đầu vào ở trạng thái của phiên hiện tại.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • value: Tenxor được lưu trữ.

Trả về:

  • Output : Bộ điều khiển của tensor được lưu trữ ở trạng thái phiên, được biểu diễn dưới dạng một chuỗi.

Hàm tạo và hàm hủy

GetSessionHandle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value)

Thuộc tính công khai

handle
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

xử lý

::tensorflow::Output handle

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

GetSessionHandle

 GetSessionHandle(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input value
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const