dòng chảy căng:: ôi:: GetSessionTensor

#include <data_flow_ops.h>

Lấy giá trị của tensor được chỉ định bởi phần điều khiển của nó.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • xử lý: Xử lý cho một tensor được lưu trữ ở trạng thái phiên.
  • dtype: Loại giá trị đầu ra.

Trả về:

  • Output : Tenxor cho bộ điều khiển đã cho.

Hàm tạo và hàm hủy

GetSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, DataType dtype)

Thuộc tính công khai

operation
value

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

giá trị

::tensorflow::Output value

Chức năng công cộng

GetSessionTensor

 GetSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  DataType dtype
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const