dòng chảy căng:: ôi:: HSVToRGB

#include <image_ops.h>

Chuyển đổi một hoặc nhiều hình ảnh từ HSV sang RGB.

Bản tóm tắt

Xuất ra một tenxơ có hình dạng giống như tenxơ images , chứa giá trị RGB của các pixel. Đầu ra chỉ được xác định rõ nếu giá trị trong images nằm trong [0,1] .

Xem rgb_to_hsv để biết mô tả về mã hóa HSV.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • hình ảnh: xếp hạng 1-D hoặc cao hơn. Dữ liệu HSV để chuyển đổi. Kích thước cuối cùng phải là kích thước 3.

Trả về:

  • Output : images được chuyển đổi sang RGB.

Hàm tạo và hàm hủy

HSVToRGB (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

HSVToRGB

 HSVToRGB(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const