dòng chảy căng:: ôi:: Igamma

#include <math_ops.h>

Tính hàm Gamma không đầy đủ chính quy hóa thấp hơn P(a, x) .

Bản tóm tắt

Hàm Gamma không đầy đủ được chuẩn hóa thấp hơn được định nghĩa là:

\(P(a, x) = gamma(a, x) / Gamma(a) = 1 - Q(a, x)\)

Ở đâu

\(gamma(a, x) = \int_{0}^{x} t^{a-1} exp(-t) dt\)

là hàm Gamma không đầy đủ thấp hơn.

Lưu ý, ở trên Q(a, x) ( Igammac ) là hàm Gamma hoàn chỉnh được chính quy hóa phía trên.

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Igamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Igamma

 Igamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const