dòng chảy căng:: ôi:: không thể thay đổiConst

#include <array_ops.h>

Trả về tensor bất biến từ vùng bộ nhớ.

Bản tóm tắt

Việc triển khai hiện tại sẽ ánh xạ tensor từ một tệp.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • dtype: Loại tensor được trả về.
  • hình dạng: Hình dạng của tensor được trả về.
  • Memory_zone_name: Tên vùng bộ nhớ chỉ đọc được tensor sử dụng, xem NewReadOnlyMemoryRegionFromFile trong tensorflow::Env.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

ImmutableConst (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, PartialTensorShape shape, StringPiece memory_region_name)

Thuộc tính công khai

operation
tensor

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

tenxơ

::tensorflow::Output tensor

Chức năng công cộng

không thể thay đổiConst

 ImmutableConst(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  DataType dtype,
  PartialTensorShape shape,
  StringPiece memory_region_name
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const