dòng chảy căng:: ôi:: IsVariableĐược khởi tạo

#include <state_ops.h>

Kiểm tra xem tensor đã được khởi tạo chưa.

Bản tóm tắt

Xuất ra giá trị vô hướng boolean cho biết tensor đã được khởi tạo hay chưa.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • ref: Phải từ nút Variable . Có thể chưa được khởi tạo.

Trả về:

  • Output : Tenxơ is_initialized.

Hàm tạo và hàm hủy

IsVariableInitialized (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref)

Thuộc tính công khai

is_initialized
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

được_khởi tạo

::tensorflow::Output is_initialized

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

IsVariableĐược khởi tạo

 IsVariableInitialized(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input ref
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const