dòng chảy căng:: ôi:: L2Mất

#include <nn_ops.h>

Mất L2.

Bản tóm tắt

Tính một nửa định mức L2 của một tensor không có sqrt :

output = sum(t ** 2) / 2

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • t: Thông thường là 2-D, nhưng có thể có bất kỳ kích thước nào.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

L2Loss (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input t)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

L2Mất

 L2Loss(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input t
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const