dòng chảy căng:: ôi:: Vòng lặpCond

#include <control_flow_ops.h>

Chuyển tiếp đầu vào đến đầu ra.

Bản tóm tắt

Toán tử này biểu thị điều kiện kết thúc vòng lặp được sử dụng bởi các công tắc "xoay" của vòng lặp.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • đầu vào: Một đại lượng vô hướng boolean, biểu thị vị từ nhánh của Switch op.

Trả về:

  • Output : Tenor giống như input .

Hàm tạo và hàm hủy

LoopCond (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Vòng lặpCond

 LoopCond(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const