dòng chảy căng:: ôi:: Ma TrậnDiagPhần

#include <array_ops.h>

Trả về phần đường chéo theo đợt của một tenxơ theo đợt.

Bản tóm tắt

Hoạt động này trả về một tensor với phần diagonal của input theo đợt. Phần diagonal được tính như sau:

Giả sử inputk chiều [I, J, K, ..., M, N] thì đầu ra là một tensor hạng k - 1 có kích thước [I, J, K, ..., min(M, N)] Ở đâu:

diagonal[i, j, k, ..., n] = input[i, j, k, ..., n, n] .

Đầu vào ít nhất phải là ma trận.

Ví dụ:

# 'input' is [[[1, 0, 0, 0]
        [0, 2, 0, 0]
        [0, 0, 3, 0]
        [0, 0, 0, 4]],
       [[5, 0, 0, 0]
        [0, 6, 0, 0]
        [0, 0, 7, 0]
        [0, 0, 0, 8]]]

and input.shape = (2, 4, 4)

tf.matrix_diag_part(input) ==> [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]]

which has shape (2, 4)

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: Xếp hạng k tensor trong đó k >= 2 .

Trả về:

 • Output : (Các) đường chéo được trích xuất có hình dạng diagonal.shape = input.shape[:-2] + [min(input.shape[-2:])] .

Hàm tạo và hàm hủy

MatrixDiagPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công khai

diagonal
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

đường chéo

::tensorflow::Output diagonal

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Ma TrậnDiagPhần

 MatrixDiagPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const