dòng chảy căng:: ôi:: Ma TrậnDiag

#include <array_ops.h>

Trả về một tenxơ chéo theo bó với các giá trị đường chéo theo bó cho trước.

Bản tóm tắt

Cho một diagonal , thao tác này trả về một tenxơ có diagonal và mọi thứ khác được đệm bằng số không. Đường chéo được tính như sau:

Giả sử diagonalk chiều [I, J, K, ..., N] , thì đầu ra là một tenxơ hạng k+1 có kích thước [I, J, K, ..., N, N]` trong đó:

output[i, j, k, ..., m, n] = 1{m=n} * diagonal[i, j, k, ..., n]

Ví dụ:

# 'diagonal' is [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]]

and diagonal.shape = (2, 4)

tf.matrix_diag(diagonal) ==> [[[1, 0, 0, 0]
                   [0, 2, 0, 0]
                   [0, 0, 3, 0]
                   [0, 0, 0, 4]],
                  [[5, 0, 0, 0]
                   [0, 6, 0, 0]
                   [0, 0, 7, 0]
                   [0, 0, 0, 8]]]

which has shape (2, 4, 4)

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đường chéo: Xếp hạng k , trong đó k >= 1 .

Trả về:

 • Output : Xếp hạng k+1 , với output.shape = diagonal.shape + [diagonal.shape[-1]] .

Hàm tạo và hàm hủy

MatrixDiag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input diagonal)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Ma TrậnDiag

 MatrixDiag(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input diagonal
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const