dòng chảy căng:: ôi:: MatrixSetDiag

#include <array_ops.h>

Trả về một tensor ma trận theo đợt với các giá trị đường chéo theo đợt mới.

Bản tóm tắt

Cho inputdiagonal , thao tác này trả về một tenxơ có hình dạng và giá trị giống như input , ngoại trừ đường chéo chính của ma trận trong cùng. Chúng sẽ bị ghi đè bởi các giá trị theo diagonal .

Đầu ra được tính như sau:

Giả sử inputk+1 chiều [I, J, K, ..., M, N]diagonalk chiều [I, J, K, ..., min(M, N)] . Khi đó đầu ra là một tensor hạng k+1 có kích thước [I, J, K, ..., M, N] trong đó:

  • output[i, j, k, ..., m, n] = diagonal[i, j, k, ..., n] cho m == n .
  • output[i, j, k, ..., m, n] = input[i, j, k, ..., m, n] cho m != n .

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • đầu vào: Xếp hạng k+1 , trong đó k >= 1 .
  • đường chéo: Xếp hạng k , trong đó k >= 1 .

Trả về:

  • Output : Xếp hạng k+1 , với output.shape = input.shape .

Hàm tạo và hàm hủy

MatrixSetDiag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input diagonal)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

MatrixSetDiag

 MatrixSetDiag(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input diagonal
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const