dòng chảy căng:: ôi:: Tiếp theoSau

#include <math_ops.h>

Trả về giá trị biểu thị tiếp theo của x1 theo hướng x2 , theo từng phần tử.

Bản tóm tắt

Thao tác này trả về kết quả tương tự như hàm C++ std::nextafter.

Nó cũng có thể trả về một số không bình thường.

(cpp) Tương đương với hàm C++ std::nextafter.

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

NextAfter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x1, :: tensorflow::Input x2)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Tiếp theoSau

 NextAfter(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x1,
  ::tensorflow::Input x2
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const