dòng chảy căng:: ôi:: Không ra đâu

#include <no_op.h>

Không lam gi cả.

Bản tóm tắt

Chỉ hữu ích như một phần giữ chỗ cho các cạnh điều khiển.

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

NoOp (const :: tensorflow::Scope & scope)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Không ra đâu

 NoOp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const