dòng chảy căng:: ôi:: Phân tích cú pháp

#include <parsing_ops.h>

Chuyển đổi một tensorflow được tuần tự hóa.TensorProto proto thành một Tensor .

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • được tuần tự hóa: Một chuỗi vô hướng chứa nguyên mẫu TensorProto được tuần tự hóa.
  • out_type: Loại tensor được tuần tự hóa. Loại được cung cấp phải khớp với loại của tensor được tuần tự hóa và sẽ không có chuyển đổi ngầm nào diễn ra.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

ParseTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, DataType out_type)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Phân tích cú pháp

 ParseTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input serialized,
  DataType out_type
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const