dòng chảy căng:: ôi:: Giữ chỗVớiMặc định

#include <array_ops.h>

Một trình giữ chỗ op chuyển qua input khi đầu ra của nó không được cung cấp.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • đầu vào: Giá trị mặc định sẽ tạo ra khi output không được cung cấp.
  • hình dạng: Hình dạng (có thể là một phần) của tensor.

Trả về:

  • Output : Một tenxơ giữ chỗ mặc định là input nếu nó không được cung cấp.

Hàm tạo và hàm hủy

PlaceholderWithDefault (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, PartialTensorShape shape)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Giữ chỗVớiMặc định

 PlaceholderWithDefault(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  PartialTensorShape shape
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const