dòng chảy căng:: ôi:: Đa giác

#include <math_ops.h>

Tính hàm đa giác \(^{(n)}(x)\).

Bản tóm tắt

Hàm polygamma được định nghĩa là:

\(^{(a)}(x) = {d^a}{dx^a} (x)\)

trong đó \((x)\) là hàm digamma. Hàm polygamma chỉ được xác định cho các số nguyên không âm \a

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Polygamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Đa giác

 Polygamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const