dòng chảy căng:: ôi:: Hàng đợiĐã đóngV2

#include <data_flow_ops.h>

Trả về true nếu hàng đợi bị đóng.

Bản tóm tắt

Thao tác này trả về true nếu hàng đợi bị đóng và trả về false nếu hàng đợi mở.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • xử lý: Xử lý cho một hàng đợi.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

QueueIsClosedV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Thuộc tính công khai

is_closed
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

đã đóng cửa

::tensorflow::Output is_closed

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Hàng đợiĐã đóngV2

 QueueIsClosedV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const