dòng chảy căng:: ôi:: Đọc tài liệu

#include <io_ops.h>

Đọc và xuất toàn bộ nội dung của tên tệp đầu vào.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

ReadFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename)

Thuộc tính công khai

contents
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

nội dung

::tensorflow::Output contents

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Đọc tài liệu

 ReadFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const