dòng chảy căng:: ôi:: ReaderNumWorkUnitsĐã hoàn thành

#include <io_ops.h>

Trả về số đơn vị công việc mà Reader này đã xử lý xong.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • reader_handle: Xử lý cho Reader.

Trả về:

  • Output : Tensor đơn vị_đã hoàn thành.

Hàm tạo và hàm hủy

ReaderNumWorkUnitsCompleted (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Thuộc tính công khai

operation
units_completed

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đơn vị_đã hoàn thành

::tensorflow::Output units_completed

Chức năng công cộng

ReaderNumWorkUnitsĐã hoàn thành

 ReaderNumWorkUnitsCompleted(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const