dòng chảy căng:: ôi:: Đầu ĐọcĐọc

#include <io_ops.h>

Trả về bản ghi tiếp theo (cặp khóa, giá trị) do Reader tạo ra.

Bản tóm tắt

Sẽ loại bỏ hàng đợi đầu vào nếu cần thiết (ví dụ: khi Reader cần bắt đầu đọc từ một tệp mới vì nó đã kết thúc với tệp trước đó).

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • reader_handle: Xử lý cho Reader.
  • queue_handle: Xử lý hàng đợi, với các mục công việc dạng chuỗi.

Trả về:

  • Khóa Output : Một vô hướng.
  • Giá trị Output : Một vô hướng.

Hàm tạo và hàm hủy

ReaderRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle)

Thuộc tính công khai

key
operation
value

Thuộc tính công khai

chìa khóa

::tensorflow::Output key

hoạt động

Operation operation

giá trị

::tensorflow::Output value

Chức năng công cộng

Đầu ĐọcĐọc

 ReaderRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle
)