dòng chảy căng:: ôi:: RefNextLặp đi lặp lại

#include <control_flow_ops.h>

Làm cho đầu vào của nó có sẵn cho lần lặp tiếp theo.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • dữ liệu: Tenxor sẽ được cung cấp cho lần lặp tiếp theo.

Trả về:

  • Output : Tenxor giống như data .

Hàm tạo và hàm hủy

RefNextIteration (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

RefNextLặp đi lặp lại

 RefNextIteration(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const