dòng chảy căng:: ôi:: Chọn tham chiếu

#include <control_flow_ops.h>

Chuyển tiếp phần tử index của inputs thành output .

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • chỉ mục: Một đại lượng vô hướng xác định đầu vào được chọn.
  • đầu vào: Danh sách các tensor tham chiếu, một trong số đó sẽ được chuyển tiếp tới output .

Trả về:

  • Output : Tensor chuyển tiếp.

Hàm tạo và hàm hủy

RefSelect (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::InputList inputs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Chọn tham chiếu

 RefSelect(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input index,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const