dòng chảy căng:: ôi:: Rint

#include <math_ops.h>

Trả về số nguyên theo phần tử gần nhất với x.

Bản tóm tắt

Nếu kết quả nằm giữa hai giá trị biểu thị thì giá trị biểu diễn chẵn sẽ được chọn. Ví dụ:

rint(-1.5) ==> -2.0
rint(0.5000001) ==> 1.0
rint([-1.7, -1.5, -0.2, 0.2, 1.5, 1.7, 2.0]) ==> [-2., -2., -0., 0., 2., 2., 2.]

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Rint (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Rint

 Rint(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const