dòng chảy căng:: ôi:: Tròn

#include <math_ops.h>

Làm tròn các giá trị của tensor đến số nguyên gần nhất theo từng phần tử.

Bản tóm tắt

Làm tròn một nửa đến chẵn. Còn được gọi là làm tròn ngân hàng. Nếu bạn muốn làm tròn theo chế độ làm tròn hệ thống hiện tại, hãy sử dụng std::cint.

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Round (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Tròn

 Round(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const