dòng chảy căng:: ôi:: Phân đoạnTrung bình

#include <math_ops.h>

Tính giá trị trung bình dọc theo các đoạn của tensor.

Bản tóm tắt

Đọc phần về phân đoạn để biết giải thích về các phân đoạn.

Tính toán một tensor sao cho \(output_i = { data_j}{N}\) trong đó mean lớn hơn j sao cho segment_ids[j] == iN là tổng số giá trị được tính tổng.

Nếu giá trị trung bình trống đối với ID phân đoạn nhất định i , output[i] = 0 .

Ví dụ:

c = tf.constant([[1.0,2,3,4], [4, 3, 2, 1], [5,6,7,8]])
tf.segment_mean(c, tf.constant([0, 0, 1]))
# ==> [[2.5, 2.5, 2.5, 2.5],
#      [5, 6, 7, 8]]

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • Seg_ids: Tenxơ 1-D có kích thước bằng kích thước chiều đầu tiên của data . Các giá trị phải được sắp xếp và có thể lặp lại.

Trả về:

  • Output : Có hình dạng giống như dữ liệu, ngoại trừ thứ nguyên 0 có kích thước k , số lượng phân đoạn.

Hàm tạo và hàm hủy

SegmentMean (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Phân đoạnTrung bình

 SegmentMean(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const