dòng chảy căng:: ôi:: ChọnV2

#include <math_ops.h>

VIỆC CẦN LÀM: thêm tài liệu.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

SelectV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input condition, :: tensorflow::Input t, :: tensorflow::Input e)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

ChọnV2

 SelectV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input condition,
  ::tensorflow::Input t,
  ::tensorflow::Input e
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const