dòng chảy căng:: ôi:: Phân chia tập tinspec

#include <io_ops.h>

Tạo mẫu toàn cầu khớp với tất cả tên tệp được phân đoạn.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

ShardedFilespec (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input basename, :: tensorflow::Input num_shards)

Thuộc tính công khai

filename
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

tên tập tin

::tensorflow::Output filename

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Phân chia tập tinspec

 ShardedFilespec(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input basename,
  ::tensorflow::Input num_shards
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const